window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.ADLERINSTITUTE.BG

И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ НА УСЛУГИ ПРЕЗ НЕГО И ПРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

 

Настоящите „Общи условия” уреждат условията за ползване на уебсайта www.adlerinstitute.bg (наричан по-долу само “Сайт”) от КЛИЕНТИТЕ на предлаганите от него услуги; условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Продавача (АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ“ ООД ) и Клиентите, както през сайта, така и през социалните мрежи; правата и задълженията на страните по сключените помежду им договори за покупко-продажба за предоставяне на услуги, включително, сроковете и начините за предоставяне на същите, тяхното плащане и предоставяне, условията и реда за отказ от заявени услуги.

 

 1. I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между страните „АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и потенциалния Клиент.

1.1. „Адлер институт България“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205853584, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ваклинец“ №36, представлявано от Гергана Тодорова – Маркова и Драгомира Павлова; тел.0889928289,  e-mail: office@adlerinstitute.bg, предлагащо участие в семинари, обучения и др., срещу заплащане, чрез уебсайт www.adlerinstitute.bg (уебсайт), както и чрез социалните мрежи, наричано за краткост Институт.

1.2. „ Клиент” e всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез уебсайта или социалните мрежи услуги. Физическите лица – клиенти имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 1. Институтът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите услуги, изразяващи се в участие в събития, организирани от Института, чрез заявяване на участие и заплащане на съответната такса, като „Общите условия” са валидни и обвързват клиента, след като последният изрично се е съгласил с тях по посочения по-долу начин.

2.1. Приемането на настоящите Общи условия от Клиентите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса)
„Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация и след като Клиентът е въвел изискваните от тази процедура лични данни.

2.2. Приемането на Общите условия по посочения по-горе начин създава необорима презумпция, че Клиентът се е запознал със съдържанието им, преди да ги приеме и че ги приема. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2.3. Общите условия са публикувани на видно място на Уебсайта и са достояние на всеки посетител.

2.4. Институтът си запазва правото да променя общите условия и условията за ползване на сайта по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на сайта.

 1. Уебсайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.adlerinstitute.bg, посредством който Клиентите имат възможност да:

3.1. сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта услуги – участие в събития организирани от Института;

3.2. Да преглеждат информация за събитията, организирани от Института, условията и таксата за участие; Да разглеждат статии, публикувани на уебсайта;

3.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на услугите, предлагани от Сайта;

3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от уебсайта електронни средства за разплащане.

3.5. Да получават информация за предстоящи събития, организирани от Института;

3.6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет и попълване на формуляр за участие;

3.7 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

 

 1. II. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

1.„ЕЛЕКТРОНЕН или ОНЛАЙН МАГАЗИН” е Интернет сайтът www.adlerinstitute.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на услуги, изразяващи се в участие в организиерани от Института събития и за постигане на съгласие между ИНСТИТУТА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на конкретна услуга.

 1. www.adlerinstitute.bg e уебсайт за предоставяне на услуги срещу заплащане от името на „Адлер институт България“ ООД.
 2. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира за участие и идентифицира във взаимоотношенията с „Адлер институт България“ ООД.
 3. „Такса за участие“ е крайната цена за предоставяне на услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, която услуга се изразява в организиране на събития и осигуряване на участие на клиента в тях срещу заплащане, като за всяко конкретно събитие е изрично указано дали цената е за предоставяне на еднократно участие в събитие на конкретна дата или за участие в събитие, провеждано в рамките на по-дълъг период от време.
 4. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено услугите или репутацията на лице, извършващо търговска дейност или упражняващо регулирана професия.
 5. „Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
 6. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия онлайн магазин или чрез Социалните мрежи договор за покупко-продажба на услуги между ИНСТИТУТА и КЛИЕНТА.
 7. Бисквитка е пакет информация, изпратен от сървара на уебсайта на Института къмползваното от него крайно устройство, а след това връщан от браузъра на това устройство всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитките позволяват на сайта да разпознава устройството на Клиента, да съхранява известна информация (предочитания, минали действия) за него, която се съхранява за определен период от време, като по този начин се избягва повторното въвеждане на информация от страна на Клиента.

 

 

III. ПРЕДМЕТ

 

 1. „Адлер институт България“ ООД предоставя възмездно услуги от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента. Срещу предоставените от „Адлер институт България“ ООД услуги, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на уебсайта на „Адлер институт България“ ООД.
 2. Публикуването на предлаганите услуги на уебсайта или посредсвтом организирано събитие във Facebook от страна на Института се счита за публична покана за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1, от Търговския закон, като Институтът посочва в съответната публикация минимална бройка участници за провеждане на съответното събитие, както и общ брой места за участници.
 3. С оглед обновяването и усъвършенстването на услугите, „Адлер институт България“ ООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите услуги, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „Адлер институт България“ ООД или в страницата на съответното събитие.
 4. „Адлер институт България“ ООД си запазва правото да променя датите на съответните събития, като се задължава своевременно да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „Адлер институт България“ ООД или в страницата на съответното събитие.

 

 1. IV. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

 

 1. Заявяването на услуги от Клиента, изразяващо се в регистрация за участие се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

2.1. Избор на конкретно събитие от публикуваните на Уебсайта, Страницата във Facebook или в друга социална мрежа;

2.2. При използване на уебсайта при регитрация натискане на бутона в линка на съответното събитие „Регистрирай се тук“. При използване на Facebook при регистрация – кликване върху качената Регистрационна форма.

2.3. Посочване в регистрационната форма, която се генерира, на данните на клиента /име, фамилия, електронна поща, телефон/, посочване на адрес за издаване на фактура, в случай, че е приложимо, други данни посочени по желание на клиента;

2.4. Маркиране на допълнителните отметки  в регистрационната форма за запознаване с общите условия, Политиката за лични данни и за съгласие за обработване на лични данни

2.5. Натискане на бутона “Изпращане”

2.6. Заплащане на таксата за участие, посочена във формата за регистрация по един от посочените в същата начини, което представлява финално действие по заявяване на услугата. Изпращането на заявката за регистрация има правното значение на предложение в съответствие с публичната покана от Клиента до ИНСТИТУТА и обвързва Института след заплащане на посочената цена. Когато е предвидена възможност таксата за участие да се заплати на два пъти, заплащането на първата вноска е финалното действия по заявяване на услугата, като за предоставяне на същата, следва да бъде извършено и плащане на втората вноска в посочения срок.

3.В случай че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен mail и/или телефонен номер при регистрация, възпрепятстващ предоставянето на услугата, се счита, че заявката е невалидна и Институтът се освобождава от задължението за изпълнението й.

 

 1. V. СКЛЮЧВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

 1. С извършване на заявката по предходния раздел чрез попълване и изпращне на регистрационна форма, Клиентът отправя оферта за сключването на договор за покупко-продажба на избраните услуги, предлагани от Института. С потвърждаване на поръчката, по посочения по-долу в т.1.1. начин, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

1.1. След получаване на регистрационната форма и заплащане от страна на клиента на услугата, Институтът изпраща на клиента потвърждение за получаването по email или извършва потвърждението по телефон, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно:

– наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на Института;

– номер на заявка и информация за основните характеристики на заявената услуга;

– продажната цена на услугата с включени в нея всички данъци и такси;

– избрания от клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

– при избран начин на плащане по банков път или онлайн с дебитна/кредитна карта, посочване съответно на банкова сметка или на линк за плащане с карта;

– Допълнителна информация и материали за събитието, за което клиентът сее регистрирал за участие.

1.2. В случай че Институтът няма възможност за предоставяне на услугата, поради недостигане на минимален брой участници или невъзможност да се предостави същата, поради причини, независещи от Института, последният уведомява незабавно Клиента на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

 

 1. Клиентът заплаща такса участие, съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Цената на услугите е обявена от Института на сайта и във формата за участие за всяко съботие отделно.
 2. Всички цени в уебсайта и формата за участие са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един човек за събитие, а когато цената допуска двама участници е изрично посочено.
 3. Институтът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
 4. Цената, а в случаите, в които е предвидено плащане на две вноски – първата вноска, следва да бъде заплатена като условие за влизане на договора в сила. При плащане на вноски, заплащането на пълната цена е условия за предоставяне на услугата.

 

 1. VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 1. Институтът предоставя услугите, заявени от клиента, като организира конкретното събитие на посочената дата, осигурява възможност за дистанционно или присъствено участие в него, съгласно първоначално обявената информация, осигурява лектор за събитието и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 2. Когато се налага промяна в датата на провеждане на избраното от клиента събитие, Институтът своевременно го информира, като клиентът има право да се откаже от договора и да му бъде възстановена сумата или да получи ваучер на стойността на заявената услуга.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Разпоредбите на настоящия раздел касаят взаимоотношенията между Института и клиенти имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите
 2. Клиентът има право да се откаже от сключения договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, но не по-късно от деня преди дтата на заявеното събитие.

2.1. За да се  упражни правото на отказ, трябва да са спазени следните условия :

3.Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която е сключен договорът.

 1. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Института, посредством изрично заявление изпратено чрез email – office@adlerinstitue.bg. За упражняване правото на отказ, Клиентът може да използва приложения към настоящите общи условия формуляр за отказ – Приложение 1.

4.2. Срокът за отказ се счита за спазен, ако Клиентът е уведомил Института, че упражнява правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

4.3. Институтът потвърждава приетото заявление за отказ по посочения при поръчката email на клиента.

 1. При отказ от настоящия договор, Институтът възстановява на Клиента всички плащания, получени от него, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Институтът е бил информиран за отказа. Възстановяването на сумите се извършва, чрез същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласил за друг начин; В случай, че клиентът е съгласен, Институтът не му възстановява заплатените разходи, а му издава ваучер на стойността на заплатената такса участие, който да се ползва в бъдещ период от клиента.
 2. В срока за отказ по т. 3 от настоящия раздел, Клиентът може да поиска замяна на услугата, като избере участие в различно събитие от първоначално заявеното. Като в съответствие с такста за участие в избраното събитие – по-малка, равна или по-голяма стойност от първоначално избраното – съответно се приспадне или доплати разликата, ако има такава.

 

 

VIII. Права и задължения на Страните

 

 1. Институтът се задължава:

– Да предостави услугата в сроковете съгласно настоящите общи условия.

– Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.

– Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на услугите в сайта.

 

 1. Институтът има право:

– по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия

– Да изпраща търговски съобщения до клиента, в случай че Клиентът изрично се е съгласил.

– да откаже да предостави услугата ако същата не е окончателно заплатена към датата на събитието, като в този случай, заплатената авансово вноска се задържа от Института като неустойка.

2.1. Институтът не носи отговорност за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на електронния магазин по причини, независещи от Института.

 1. Клиентът се задължава:

– да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма при подаване на заявка за участие;

–  да заплати цената на заявената от него услуга при посочените условия и срок;

– да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.

– при ползване на предоставения му достъп до електронния магазин да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

– да уведомява незабавно Института за всеки случай на извършено или открито нарушение;

– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Института и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 1. Клиентът има право:

– Да получава актуална и вярна информация от сайта на Института

– Да получи услугата, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия.

 

 1. IX. Защита на интелектуалната собственост

 

 1. Всички елементи на съдържанието на сайта на Института, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици, снимки и видеоклипове и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

 

 1. X. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

 

 1. Политиката за защита на лични данни на института е публикувана в уебсайта: https://adlerinstitute.bg/privacy-policy/
 2. Политиката за бисквитки е публикувана в уебсайта: https://adlerinstitute.bg/politika-za-biskvitkite/

 

 1. XI. Допълнителни разпоредби

 

 1. Страните по настоящите Общи условия не отговарят за неизпълнението на договора, причинено в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила по смисъла на тези Общи условия е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договор между Института и Клиента, което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди, загуби, както и да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението, същата губи право да се позовава на непреодолима сила. За времетраенето на непреодолимата сила сроковете за изпълнение на задълженията по Договора спират да текат.
 2. В случай че някоя от клаузите или разпоредбите на тези Общи условия в даден момент се окаже недействителна или нищожна или по друг начин се окаже неприложима спрямо някоя юрисдикция, то тази клауза се отделя от настоящите Общи условия, така че действителността или приложимостта на останалите клаузи или разпоредби и смисълът на настоящите Общи условия и намерението на страните по тях да не бъдат засегнати от тази недействителност или неприложимост. Нищожността на отделна клауза няма да води до нищожност на тези Общи условия, като нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните
 3. Настоящите Общи условия и договорите, сключени между страните се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
 4. Всички спорове, породени от договор, сключен между страните или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът следва да се решопърво чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите)и едва когато това е невъзможно се отнася за решаване пред компетентния съд
 5. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.
 6. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.1. Предполага се, че електронните изявления извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация или при поръчка като гост на сайта.

6.2. Електронният и пощенският адрес за кореспонденция между страните за Института са посочени в настоящите условия, раздел Данни за Института, а за Клиента се посочват при извършване на поръчка като гост на сайта или при регистрация на личен профил.

 1. В случай на противоречие между настоящите общи условия и уговорки в специален договор между страните, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

XII. ДАННИ ЗА ИНСТИТУТА

 

 1. Наименование на Доставчика: „АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ваклинец“ №36 Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. „Ваклинец“ №36
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Ваклинец“ №36 еmail: office@adlerinstitute.bg
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205853584 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 5. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6.3. Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: N/A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 към Общите условия

(Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*

 

– Поръчано на/получено на:

 

– Име на потребителя/ите:

 

– Адрес на потребителя/ите:

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

 

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

 

-10% ОТСТЪПКА ЗА ПЪРВОТО ТИ ОБУЧЕНИЕ

Абонирай се за нашия месечен бюлетин и получи -10% отстъпка от обучение на Адлер Институт България

Въведи своя e-mail адрес:
АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ | www.adlerinstitute.bg
Този сайт използва бисквитки, за да подобри вашето време прекарано в навигиране на сайта. Можете да ги изключите ако персонализираното съдържание не е важно за Вас. . Настройки РАЗБРАХ

Бисквитки за проследяване

Бисквитки от трети страни