Адлер Институт е регистриран като обучителна организация към МОН под номер 7387. Одобрените обучителни програми от Министъра на образованието дават възможност за повишаване на квалификацията на специалисти (педагози, психолози, други работници в сферата на образованието) и получаване на квалификационни кредити.

Да научим заедно децата на постоянство, интелигентност и отговорност. Да трансформираме бъдещето им, като ги учим да разпознават и избягват опасностите, но същевременно развием тяхната смелост и силни страни.

Теми на обучение:

Въвеждане на нови подходи за справяне с конфликтни ситуации. Подобряване на комуникацията учител/ученик (учител/дете от детска градина). Въведение в индивидуалната психология и прилагането й в предучилищна и училищна възраст. Окуражаване, правила и граници според Адлеровата теория. Ролеви игри и приложеното им в предучилищна и училищна възраст.

Програмата е разделена на различни фази, с цел детето да се приспособи към новата обстановка и новите хора, крачка по крачка. Учителят придобива умения за изграждане на сигурност у детето и родителя, умения за окуражаващо общуване. Каква е позитивната роля на мълчанието, изразяването на чувствата в лични взаимоотношения, асертивната комуникация, какво е 4 „С“ и как се използват, усвояването на алгоритъм за въвеждане на правила и граници.

Запознаване с моделите на обучението и езика на окураважане. Умения за справяме в конфликтна среда (агресия, бунт, хаос). Умения за изграждане у детето на стойност, сигурност, съпричастност. Стратегии за делегиране на отговорност, справяне в конфликтни ситуации, поемане на последствия от страна на децата.

Разпознаване на показателите за неподтиснати първични рефлекси – основен саботьор в учебния процес. Какво е сензорно-моторна интеграция и защо е тайният съботьор в учебния процес (лоша концентрация, липса на внимание, въображение, хиперактивно поведение, страхове, трудна адаптация, агресивно поведение, обучителнни трудности и др.). Изготвяне на стратегия за работа в клас/група, според потребностите на децата и учителя.

Развиване на умения за анализ и управление на междуличностните и междугруповите отношения в светлината и практиката на индивидуалната психология.

Придобиване на конкретни техники и инструменти за работа с емоционалния свят на детето , подкрепата му и поставяне на сигурни граници и правила. Диагностични инструменти за емоционални и поведенчески проблеми. Как да подкрепим емоционалната интелигентност? Обучение в онлайн преподаването и терапевтирането.